Thông tin Giảng viên -

Thông tin Giảng viên

1. Cô Amy Wang Tiến sĩ Amy Wang vừa là giảng viên cao cấp, vừa là người phụ trách hai khóa học Thạc sĩ Giảng dạy Anh ngữ và Thạc sĩ MA TESOL tại Đại học Nottingham Trent trong hơn mười năm qua. Các nghiên cứu của cô Amy chuyên về ngữ dụng học, thể … Continue reading Thông tin Giảng viên