1. VNUK – Viện Việt Anh – Đại học Đà Nẵng

Điện thoại: +84 0766 63 63 90

Email: matesol@vnuk.edu.vn

Fanpage: MA TESOL, Đại học Nottingham Trent tại VNUK

Youtube: VNUK – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (VNUK – IREE)

Thông tin chi tiết xem tại: https://vnuk.edu.vn/ma-tesol/ ; https://thacsitesol.com/

2. NTU – Đại học Notthingham Trent – Anh Quốc

Điện thoại: +44 (0)115 941 8418

Lines are open:
Monday – Thursday 8.30 am – 5 pm
Friday 8.30 am – 4.30 pm

Email: hello@ntu.ac.uk

Fanpage: Nottingham Trent University

Youtube: Nottingham Trent University

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.ntu.ac.uk/