Mục lục

Danh sách các môn học và thông tin trong chương trình Thạc sĩ MA Tesol

A. HỌC PHẦN

I. Các học phần chính :

 1. Exploring English Language Learning and Teaching (40 tín chỉ)
 2. Describing English Language (20 tín chỉ)
 3. Materials and Assessment in Language Teaching (20 tín chỉ)
 4. Research Methods (20 tín chỉ).

II. Các học phần tùy chọn :

Chọn một trong các học phần tự chọn sau (20 tín chỉ mỗi môn)*:

 1. Blended Learning and Computer (Computer-Assisted Language Learning)
 2. Teaching English to Young Learners;
 3. Intercultural Communication;
 4. Vocabulary;
 5. English for Academic Purpose;
 6. English for Professional Purposes;
 7. Materials Development;
 8. Teaching Speaking, Listening;
 9. Teaching Reading and Writing;
  *Các học phần tùy chọn có thể được thay đổi

B. LUẬN ÁN

Luận án tương đương với 60 tín chỉ. Đây là một bài nghiên cứu với độ dài khoảng 15.000 từ; được xây dựng dựa trên các kỹ năng giảng dạy thực tế, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu mà học viên đã tích lũy trong suốt khóa học.

Đây là cơ hội để học viên lựa chọn đề tài nghiên cứu mà mình quan tâm và hoàn thành một đề tài nghiên cứu riêng đáp ứng các chuẩn mực nghiên cứu mà chương trình đưa ra.